Image for post
Image for post
(Foto: Thije Jansen)

Het is dinsdagochtend, de 2de jaars studenten melden zich in de collegezaal voor het eerste college, wat om kwart voor 9 ochtends zal beginnen. Echter zijn er al een aantal studenten, die al in de zaal aanwezig zijn. Waarvan een student, die achter de piano rustig muziek zit te spelen, helemaal in zijn element. Het is Duke Guijt(21), geboren in Amsterdam, die op de Christelijke Hogeschool Ede, de opleiding Journalistiek volgt.

Duke werd geboren in Amsterdam, maar op zijn tweede verhuisde hij al naar Almere. Hij groeide dus niet op in de hoofdstad. Jaren later kwam hij terug in de stad, om aan de Filmacademie te gaan studeren, zij het dat hij daarvoor ook lessen kreeg in Rotterdam en Hilversum. Toch heeft hij een positief gevoel over onze hoofdstad. ‘’Ik vind Amsterdam wel een hele mooie stad, en het soort mensen wat er rondloopt. En de verschillende talen, die je om je heen hoort, ik vind het wel een enorm inspirerende omgeving. …

Thije Jansen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store